Szukanie produktów
Nr artykułu:
Nazwa:
Cena bazowa:
- PLN
Stan magazynu:
min.
Szukanie

Dane personalne
Nazwisko: *
Imię: *
Użytkownik: *
Hasło: *
Hasło: *
E-mail: *
Mobil:
Fax:
Dane do faktury
Nazwa firmy: *
Kraj: Polska *
Miasto: *
Kod pocztowy: *
Ul., nr.domu: *
Proszę fakturę VAT: *
Tel.: *
Dane do dostawy
Proszę zaznaczyć jeżeli są takie same jak dane do faktury
Miasto: *
Kod pocztowy: *
Ul., nr.domu: *
Przyjmuję oświadczenie dot. ochrony danych.

Nem olvasható? Cserléd a szöveget.


Rejestracja
Użytkownik: Hasło:
Rejestracja | Koszyk
Szukanie:
Szczególowe
wyszukiwanie
Languages: pl
Zawartość koszyka
COOL 2018
COOL 2018 Nowości
BE CREATIVE
TECHNOLOGY & MOBILE
WRITING
OFFICE & BUSINESS
BAGS & TRAVEL
HOME & KITCHEN
KIDS & TOYS
KEYS & TOOLS
LEISURE & SPORT
VITALITY & WELLNESS
TEXTILE & FASHION
Inne produkty
Dostawa
Regulamin
Kontakt
Regulamin
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Ustalenia ogólne
1. Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży", zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę ANKAR z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 22, zwanym dalej Sprzedającym.
2. Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Sprzedającego.
3. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenie „Klient” oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
4. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego (dalej: towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez Klienta i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji. Jako „towary” należy także rozumieć
usługi wykonywane przez Sprzedawcę, do których niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się odpowiednio.
5. Pod pojęciem „Zamówienie” należy rozumieć oświadczenie złożone przez Klienta na pisemnym formularzu (listownie, kurierem, faksem, e-mailem) lub też w innej akceptowanej przez Sprzedającego formie, zawierające co najmniej określenie zamawianego
towaru, jego ilości, dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe niezbędne do kontaktu z osobą odpowiedzialną za Zamówienie oraz sposób i miejsce odbioru zamówienia.

II. Oferta i Zamówienie
1. Klient składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2. na podstawie oferty Sprzedającego.
2. Sprzedający podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Sprzedającego oraz wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe stanowią intelektualną własność Sprzedającego i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
3. Składane zamówienie powinno zawierać tytuł „zamówienie” oraz szczegółową specyfikację produktów, tj.: nazwa, kod produktu, kolor, ilość, datę dostarczenia produktu, datę i podpis wraz z imienną pieczątką osoby zamawiającej oraz pieczęć firmową.
4. Umowa może być zawarta poprzez przesłanie podpisanego dokumentu za pośrednictwem faksu lub e-maila o ile łączna wartość transakcji nie przekracza 10.000,00 złotych. Wraz z faksem podpisanego zamówienia powinny zostać dostarczone kopie
dokumentów rejestrowych Klienta oraz potwierdzenie nadania numerów REGON i NIP.
5. Sprzedający umożliwi składanie zamówień przez Internet, poprzez przeglądarkę WWW, dostarczając stosowne kody dostępu.
Hasło oraz login wybierane jest przez Klienta.
6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Klientowi towary i usługi objęte ofertą na podstawie składanych zamówień, a Klient
zobowiązuje się zamówione towary i usługi odebrać i zapłacić umówioną cenę.
7. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Sprzedającego polega na przeniesieniu na Klienta własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Klienta na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w umowie sprzedaży.
8. Termin dostawy określony jest przez Sprzedającego w ofercie. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego – o nowym terminie dostawy towaru Sprzedający powiadomi Klienta.
9. Sprzedający zobowiązuje się do promocji swojego katalogu, towarów oraz usług.

III. Cena i warunki płatności
1. Ceny towarów określone są przez Sprzedającego w cenniku zamieszczonym w katalogu. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany ceny towarów w stosunku do cen zawartych w cenniku, jednakże zmiany te nie dotyczą zamówień
zaakceptowanych przez Sprzedającego przed zmianą cen.
2. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo określonej wysokości.
3. Klient nabywa towary w cenie wskazanej w zaakceptowanym przez Sprzedającego zamówieniu, chyba że Strony postanowiły inaczej.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty po otrzymaniu faktury VAT, zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
5. Koszty transportu pokrywa w całości Klient.
6. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przelewem (lub gotówką w siedzibie firmy) w dniu zamówienia. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy (Możliwy jest również Odbiór osobisty w siedzibie firmy ANKAR w Warszawie przy ul. Grażyny 22)
8.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty importu towarów zamówionych.
9. Sprzedający zastrzega sobie zmianę ceny wyrażonej w PLN w przypadku, gdy średni kurs waluty zmieni się o 2 lub więcej procent od momentu wystawienia oferty.
10. Sprzedający może stosować system rabatowy, ustalony indywidualnie z Klientem.

IV. Termin dostawy
1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Sprzedający i Klient pisemnie uzgodnili treść zamówienia.
2. Sprzedający zapewnia sprawną realizację zamówień i dołoży starań, aby dostawy towarów znajdujących się w jego magazynie były realizowane najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia. Jeżeli towaru nie będzie na magazynie w chwili złożenia zamówienia, termin realizacji zamówienia zostanie ustalony indywidualnie.
3. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego
terminu dostawy.
4. Jeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Sprzedającego z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły
wyższej, wówczas uzgodnione terminy zamówienia ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedający utracił możliwość realizacji zamówienia, to w takich okolicznościach Sprzedający może od umowy odstąpić po
uprzednim powiadomieniu Klienta. Takie samo prawo przysługuje Klientowi, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie.
5. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru przez Klienta Sprzedający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania kary umownej w wysokości 50% wartości towaru oraz kosztów dostawy, jeżeli odbywa się ona na koszt Sprzedającego.

V. Realizacja dostawy i przejście ryzyka
1. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Klienta w chwili odbioru towaru przez Klienta a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa zamówienia odbywa się na
koszt Klienta.
2. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Klient, ryzyko o którym mowa w punkcie 1. przechodzi na Klienta z dniem postawienia towaru przez Sprzedającego do odbioru w siedzibie Klienta lub powierzenia towaru przewoźnikowi lub spedytorowi.

VI. Zastrzeżenie własności
1.Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego (jako towar zastrzeżony) do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności.
2. W przypadku żądania zwrotu towaru, Klient zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta lub innych jego działań na szkodę Sprzedającego, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji innych Umów zawartych z Klientem, a Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji.

VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Sprzedający zapewnia, że asortyment wysyłany do Klienta jest dokładnie zabezpieczany przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu, a przesyłka jest zaklejona taśmą.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych przesyłki lub odklejenia, Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenia ilości i stanu towarów. Jeżeli w trakcie
oględzin zostaną zauważone uszkodzenia lub braki, należy spisać dokładny protokół reklamacyjny ze spedytorem/przewoźnikiem, wskazujący na wady towaru wynikające ze sposobu wykonania usługi przez przewoźnika. W przypadku braku protokołu
reklamacyjnego, Klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego.
3. Jeżeli okaże się, że towar posiada wady wskazujące na nieprawidłowy przewóz (potłuczenia, zgniecenia), należy zgłosić reklamację spedytorowi/przewoźnikowi w dniu otrzymania przesyłki oraz wypełnić protokół reklamacyjny w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku braku zgłoszenia reklamacyjnego skierowanego do spedytora/przewoźnika, roszczenia reklamacyjne związane z wadami przewozu nie mogą być przedmiotem roszczeń względem Sprzedającego.
4. Obowiązki spoczywające na Kliencie, a związane z przysługującymi mu roszczeniami wobec spedytora/przewoźnika nie ograniczają uprawnień Klienta względem Sprzedającego, związanych z wadami ukrytymi sprzedanych towarów lub wadami
polegającymi na niewłaściwej realizacji zamówienia
5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem i zgłaszać ewentualne reklamacje ilościowe, rodzajowe i jakościowe w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania towaru, na numer faks: +48 22 845 97 00 lub na adres e-mailowy: sprzedaz@ankar.pl.
Zachowanie formy faksowej lub mailowej zgłoszenia jest wystarczające dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi za wady wymienione w zgłoszeniu.
6. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych, termin dwudniowy, o którym mowa w punkcie 5., liczy się od dnia, w którym wada się ujawniła lub od dnia, w którym Klient otrzymał reklamację od swojego klienta.
7. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na adres firmy ANKAR: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 22
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie pięciu dni roboczych. Termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia otrzymania
przez Sprzedającego przesyłki z towarem podlegającym reklamacji.
9. W przypadkach pilnych, reklamacja może być rozpatrzona na podstawie zdjęć przesłanych do działu sprzedaży z ramienia Sprzedającego wraz z dokładnym opisem wady w protokole reklamacyjnym. Nie zwalnia to z obowiązku fizycznego odesłania
towaru do Sprzedającego.
10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wady, a gdyby to było niemożliwe, zwróci cenę sprzedaży (sporządzi korektę faktury i rozliczy zwrot.